Technický poradce prevence kriminality

Vážení zákazníku,
Dovoluji si vám nabídnout speciální službu – technického poradce prevence kriminality. Tato služba je rozčleněna na čtyři základní části tak, aby si případný zájemce mohl vybrat vhodný okruh poradenství podle aktuální povahy a typu objektu, provozované činnosti, druhu spolupracovníků, podřízených nebo jiných např. subdodavatelských subjektů.

I.
Poradenství zaměřené na pasívní bezpečnost objektu.

V této části je na základě požadavků zákazníka provedena fyzická kontrola požadovaného objektu s analýzou případných bezpečnostních rizik a na jejím základě je vypracovaná zpráva o stavu pasivního zabezpečení.

II.
Poradenství zaměřené na aktivní bezpečnost objektu.

V této části je opět provedena kontrola bezpečnosti požadovaného objektu, analýza bezpečnostních rizik a na jejím základě je vypracován návrh na jejich možnou minimalizaci, doplnění nebo zlepšení stávajícího systému zabezpečení a chodu prověřovaného objektu např. ve změně režimu provádění kontrol určených prostor, instalace technického nebo elektronického bezpečnostního zařízení apod.

III.
Poradenství zaměřené na bezpečné chování osob ( vlastních zaměstnanců, pracovníků subdodavatelských firem, návštěvníků apod. ).

Tato část je zaměřena na kontrolu dodržování doporučených základních bezpečnostních principů a vnitropodnikových směrnic s přihlédnutím k možným rizikům vzniklých při výkonu zadané smluvní činnosti a důsledky způsobené nedodržením těchto principů a směrnic např. dodržování PO a BOZP, dodržování ustanovení ZP, vnitropodnikových směrnic a nařízení apod.

IV.
Poradenství zaměřené na předcházení mimořádných situací osobami ( vlastní zaměstnanci, pracovníci subdodavatelských firem, návštěvníci apod. ) a zpracování podkladů chování při vzniku případných mimořádných situací.

V této části je na základě provedené analýzy a kontroly činnosti osob např. zpracován plán krizové činnosti v případě vzniku mimořádné události jako je napadení objektu či osob krádeží, vloupáním, výtržnictvím apod.

Za činnost technického poradce prevence kriminality není možné předem určit přesnou cenu za prováděné práce, i když je možné dopředu konstatovat, že přijetí vhodných bezpečnostních opatření může již samo o sobě uspořit nemalé finanční prostředky.

Pro činnosti technického poradce stanovujeme vždy smluvní cenu odsouhlasenou všemi smluvními stranami na základě předpokládané náročnosti prováděné prověrky.

První a druhá část poradenství může být zpracována jednorázově a smluvní cena za toto zpracování je závislá na velikosti kontrolovaných prostor a požadavků kladených na činnost provozovanou v těchto prostorách.

Pro třetí a čtvrtou část je vhodnější dlouhodobější monitorování chování osob. Tato dlouhodobější činnost může být dokonce cenově výhodnější než jednorázové prověření, neboť v případě prokázaného a zadokumentovaného zjištění nedodržování smluvních závazků je možné uplatnit smluvní finanční sankce vůči provinilé konkrétní osobě či firmě.

V Týnci nad Sázavou dne 1.1.2006

Zdeněk Vondrák DiS.

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Více informací o ochraně osobních údajů

Centrální registr dlužníků České republiky